Termine

Recherchen: November 2017 – April 2018
Bucherstellung: Mai – Juni 2018
Finanzierung: Januar – Oktober 2018
Vorproduktion Mai – Juli 2018
Dreharbeiten: Juni – Januar 2018 Postproduktion: November 2018 – April 2019
Uraufführung: ab Mai 2019
Kinostart: ab Frühsommer 2019